J a l o l i d d i n A h m a d a l i y e v 2023 — 10 Greatest Hits, Full Album, Best Songs

Название: J a l o l i d d i n A h m a d a l i y e v 2023 — 10 Greatest Hits, Full Album, Best Songs

Категория: Узбекские песни

Длительность: 01:09:26

Год: 2023-05-03 03:00:27

Добавил: ANGER

Слушать песню

Скачать песню

Смотреть видео

J a l o l i d d i n A h m a d a l i y e v 2023 — 10 Greatest Hits, Full Album, Best Songs

[00:00:00] — 01. Y̲o̲̲r B̲i̲̲zda̲̲n K̲e̲̲tdi̲̲
[00:05:56] — 02. S̲o̲̲g’i̲̲ndi̲̲m
[00:09:40] — 03. 19 Y̲i̲̲l
[00:14:46] — 04. N̲i̲̲go̲̲ro̲̲
[00:19:17] — 05. E̲̲̲h O̲̲̲da̲̲mla̲̲r
[00:24:08] — 06. B̲i̲̲z H̲a̲̲m B̲i̲̲r Y̲a̲̲sha̲̲sa̲̲k M̲a̲̲yli̲̲mi̲̲
[00:29:29] — 07. Y̲u̲̲ra̲̲k
[00:34:47] — 08. K̲e̲̲ta̲̲ve̲̲ri̲̲ng Y̲a̲̲li̲̲nma̲̲yma̲̲n
[00:39:08] — 09. Y̲o̲̲r B̲i̲̲zda̲̲n K̲e̲̲tdi̲̲
[00:45:04] — 10. S̲o̲̲g’i̲̲ndi̲̲m
[00:48:48] — 11. 19 Y̲i̲̲l
[00:53:54] — 12. N̲i̲̲go̲̲ro̲̲
[00:58:25] — 13. E̲̲̲h O̲̲̲da̲̲mla̲̲r
[01:03:16] — 14. Y̲o̲̲r B̲i̲̲zda̲̲n K̲e̲̲tdi̲̲

Tags:
2023, Greatest Hits, Full Album, Best Songs

#GreatestHits #FullAlbum #EnglishSongs

Вы на странице песни J a l o l i d d i n A h m a d a l i y e v 2023 — 10 Greatest Hits, Full Album, Best Songs можете скачать клип данной песни в формате .mp4 из рубрики Узбекские песни . Иле же можете просто скачать песню в формате mp3